Leerstofjaarklassensysteem

De Da Costaschool werkt volgens een leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat kinderen van (ongeveer) dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten en dezelfde leerstof aangeboden krijgen. De kinderen werken samen in een eigen lokaal en hebben gedurende het schooljaar 1 of 2 vaste leerkracht(en). Dit zorgt voor een duidelijke structuur, regelmaat en sociale samenhang voor de kinderen. Daarnaast ontmoeten de leerlingen uit de verschillende klassen elkaar regelmatig tijdens crea-uren, klassenpresentaties en schoolbrede projecten.

Groep 1/2

In de kleuterklassen werken we met thema’s, waarbij we de methode “Kleuterplein” als bronmateriaal gebruiken voor de lessen. Op maandag en woensdag starten we met een inloop, waarbij ouders tot 8.40 uur samen met hun kind een spelletje kunnen doen of boekje kunnen lezen. Op de andere dagen starten de kleuters in de grote kring. In deze kring worden taal- en rekenlessen gegeven, maar er wordt ook gezongen, muziek gemaakt, een verhaal verteld, voorgelezen of een verjaardag gevierd. De leerkrachten en onderwijsassistenten werken ook in kleine kringen met de leerlingen. Een klein groepje leerlingen krijgt dan op op hun eigen niveau reken- of taallessen aangeboden.

Kleuters leren veel door te spelen. Daarom is er twee keer per dag tijd om te spelen en te werken. De kinderen gaan dan bijvoorbeeld in de bouwhoek of huishoek spelen, bouwen met constructiemateriaal, knutselen, verven, tekenen of spelen met ontwikkelingsmateriaal. Beweging is erg belangrijk voor de motorische ontwikkeling. Daarom gaan we minimaal 2 keer per week gymmen. Daarnaast spelen we dagelijks buiten als het weer het toelaat.

Groep 3

 • Technisch lezen en spelling: in groep 3 leren de kinderen lezen met de nieuwste versie van de methode “Veilig Leren Lezen”. Op gevarieerde en speelse wijze wordt de kinderen de techniek van het lezen aangeleerd. Tegelijkertijd leren de kinderen hun eerste woordjes schrijven. In deze methode zitten ook allerlei taalactiviteiten waarmee een begin wordt gemaakt met het begrijpend lezen.
 • Rekenen: sinds het schooljaar 2018-2019 werken we met de methode Pluspunt.
 • Schrijven: in groep 3 beginnen de kinderen met het schrijven van de schrijfletters. Ze maken hierbij gebruik van de methode “Pennenstreken”.

Groep 4 t/m 8

 • Technisch lezen: de kinderen oefenen m.b.v. de methode “Estafette” hun technische leesvaardigheid. Daarnaast lezen ze ook ‘stil’ in hun boek uit de schoolbibliotheek.
 • Begrijpend lezen: hiervoor gebruiken we de methode “Nieuwsbegrip XL”. De kinderen leren de belangrijkste leesstrategieën toe te passen op actuele teksten die wekelijks via een website worden aangeboden.
 • Spelling: de kinderen werken met de methode “Spelling in Beeld”, waarbij ze de spellingsafspraken leren die in alle groepen regelmatig terugkomen. Na ieder blok volgt een dictee om de vorderingen van de leerlingen in de gaten te houden.
 • Taal: in groep 4 en 5 gebruiken we sinds schooljaar 2021-2022 de methode “Nieuw Nederlands Junior”, waarbij de samenhang tussen taal, spelling en lezen centraal staat. In de groepen 6 t/m 8 werken we met “Taal in beeld”.
 • Rekenen: sinds het schooljaar 2019-2020 werken we met de methode Pluspunt. Voor kinderen die op bepaalde rekengebieden extra ondersteuning nodig hebben, gebruiken we de methode “Maatwerk”. Kinderen die extra uitdaging nodig hebben, werken met “Rekentijgers”, waarbij ze buiten de klas instructie krijgen en in de klas zelfstandig aan de slag gaan met opdrachten waarbij hun rekeninzicht behoorlijk op de proef wordt gesteld.
 • Schrijven: de kinderen werken met de methode “Pennenstreken”, waarbij ze zowel het verbonden schrift als het blokschrift leren.
 • Wereldoriëntatie: in groep 3 en 4 worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, biologie en techniek niet als aparte vakken aangeboden, maar geïntegreerd in de andere vakken. Vanaf groep 5 gebruiken we voor aardrijkskunde de methode “Argus Clou”, waarbij de kinderen leren goed om zich heen te kijken en te begrijpen waarom de wereld eruitziet zoals ze eruitziet. Voor geschiedenis werken de kinderen met de methode Speurtocht en voor natuur en techniek met de methode “Natuniek”.
 • Verkeer: in groep 3 en 4 wordt gewerkt met de methode “Rondje verkeer” van 3VO. In groep 5 en 6 gebruiken we de methode “Op voeten en fietsen”. Vanaf groep 7 oefenen de leerlingen voor het schriftelijke en praktische verkeersexamen m.b.v. de “Jeugdverkeerskrant”. In groep 7 gaan de leerlingen naar de verkeerstuin en groep 8 doet mee met het landelijk verkeersexamen.
 • Kunstzinnige vorming: voor handvaardigheid, tekenen, werken met textiel, muziek, dans, koken en toneelspel maken we gebruik van de methode “Moet je doen”. Door gerichte opdrachten krijgen kinderen meer inzicht en worden ze vaardiger gemaakt.