Zorg voor alle leerlingen

Met leerlingzorg bedoelen wij de zorg voor alle kinderen op de Da Costaschool. We houden van alle leerlingen de ontwikkeling bij. Dat is de basis om bij sommige kinderen extra hulp te bieden of andere kinderen meer uitdagend werk te geven.

Handelingsgericht werken

Op onze school werken we handelingsgericht. Dat betekent dat we samen met ouders en leerlingen proberen tot een zo goed mogelijke aanpak te komen. We werken doelgericht. Wat willen we bereiken en wat hebben we nodig om dat te bereiken?

Groepsbespreking en groepsplan

Aangezien niet alle leerlingen dezelfde instructie en leertijd nodig hebben, bieden we de leerstof op 3 verschillende niveaus aan. In het groepsplan worden deze instructiegroepen genoteerd met de daarbij behorende doelen. Meerdere keren per jaar bespreekt de leerkracht het groepsplan met de intern begeleider. Tijdens deze bespreking kijken zij samen wat al goed gaat en waar de leerkracht nog tegen aan loopt.

Leerlingbespreking en eigen aanpak voor leerlingen

Indien nodig houden de leerkracht en de intern begeleider een leerlingbespreking, waarin de specifieke aanpak voor een bepaalde leerling wordt bepaald. De afspraken worden vastgelegd in een plan voor de leerling. Regelmatig zijn bij deze gesprekken andere deskundigen aanwezig, zoals een orthopedagoog van de schoolbegeleidingsdienst. Deze orthopedagoog kan ook observaties doen of onderzoeken afnemen. Ook zet het team eigen expertise in om elkaar te helpen.

Afstemming tussen ouders en school

Constructieve communicatie tussen school en ouders is effectief om het welzijn, de werkhouding, het sociaal-emotioneel functioneren en de leerprestaties van leerlingen te verbeteren. Hiervoor zijn een aantal momenten:

  • Intakegesprek voor ouders van kinderen die gaan starten in groep 1
  • Afstemmingsgesprek voor ouders van kinderen vanaf groep 3. Dit gesprek vindt plaats aan het begin van het schooljaar.
  • Rapportgesprekken vinden 2 keer per jaar plaats vanaf groep 2. Tijdens deze gesprekken worden de resultaten van uw kind besproken. Kinderen uit groep 1 krijgen 1 keer per jaar een rapport aan het einde van het schooljaar, mits ze 4 jaar geworden en op school gestart zijn voor januari van dat schooljaar.
  • Gesprek met ouders op school op verzoek van de leerkracht of op verzoek van de ouders
  • Gesprek met de leerling door de leerkracht en/of de intern begeleider om een nog beter beeld van de leerling te krijgen

Leerlingvolgsysteem

Gedurende de hele schoolperiode houden we d.m.v. observaties bij hoe de leer- en gedragsontwikkeling van uw kind verloopt. De belangrijkste informatie houden we bij in het leerlingvolgstysteem. Daarnaast gebruiken we in alle groepen toetsen om objectief vast te stellen wat de kinderen kunnen en weten. We nemen zowel methodetoetsen als methode-onafhankelijke toetsen af. De resultaten van de toetsen worden ook opgeslagen in het leerlingvolgsysteem.

Speciale zorg voor leerlingen

Extra hulp en verrijking vindt in de eigen groep plaats door de eigen leerkracht. De leerkracht krijgt hierbij hulp van een onderwijsassistent of leerkrachtondersteuner, de intern begeleider, de talent coach of een buurtteammedewerker. Soms is de school handelingsverlegen en is er zorg en/of hulp van buiten af nodig. Dan kunnen we begeleiding aanvragen bij het samenwerkingsverband.

Overgaan en zitten blijven

Leerlingen doorlopen de school in principe in 8 jaar. Sommige kinderen hebben echter een jaar langer nodig. Als het advies van de school is om een jaar te doubleren, wordt dit door de leerkracht uiterlijk in maart van het schooljaar aangegeven. School en ouders overleggen dan samen over de voor- en nadelen en nemen uiterlijk eind mei een definitieve beslissing. Voor najaarskinderen (kinderen die geboren zijn tussen 1 oktober en 1 januari) geldt dat zij van groep 2 door kunnen naar groep 3 als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. De school heeft dit vastgelegd in een protocol.

Overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs is een hele stap, waar wij de leerlingen goed op proberen voor te bereiden. Op de middelbare school zijn zelfstandigheid, taakgerichtheid en verantwoordelijkheid nemen (voor bijvoorbeeld huiswerk) erg belangrijk. Daar besteden we in groep 7 en 8 dan ook extra aandacht aan. Net als alle basisscholen in Utrecht werkt de Da Costaschool met de POVO-procedure (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs). Dit betekent voor de Da Costaschool dat de leerkracht van groep 7 aan het einde van het schooljaar een voorlopig advies geeft. Voor ouders van leerlingen uit groep 8 vindt aan het begin van het schooljaar een voorlichtingsavond plaats en een individueel afstemmingsgesprek. In de periode november t/m januari verzamelt de leerkracht van groep 8 alle gegevens en wordt er per kind een onderwijskundig rapport opgesteld. In januari of februari geeft de leerkracht van groep 8 een definitief advies aan ouders en leerlingen van groep 8. Medio maart moet de aanmelding van de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs binnen zijn. De Da Costaschool meldt de leerling vervolgens aan.

Passend onderwijs

Sinds 2014 is de wet passend onderwijs van kracht. Hierbij staan de opgroei-, ontwikkelings- en onderwijsbehoeften van het kind centraal. Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Indien een leerling extra begeleiding nodig heeft, kan de Da Costaschool begeleiding aanvragen bij het Samenwerkingsverband primair onderwijs in Utrecht. Dit samenwerkingsverband biedt of organiseert begeleiding aan scholen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Indien mogelijk wordt de hulp geboden op de school waar het kind zit. Voor een aantal leerlingen zal speciaal onderwijs nodig blijven.