De Medezeggenschapsraad van het schooljaar 2022-2023

Ouders:

 • Martin Bijleveld (vader van Siebe en Jinte)
 • André van Soelen (vader van Midas en Daniek)
 • Rachida Ouatiq (moeder van Dina en Marouan)
 • Yasmina Youjil (moeder van Younes en Assia)

Leerkrachten:

 • Siska de Gries (groep 4 en ambulant leerkracht)
 • José Withoos (groep 7)
 • Judith van der Zeeuw (groep 3)

Directie:

 • Susan Wessels Boer

De MedezeggenschapsRaad (MR) is het medezeggenschapsorgaan van de school. De Da Costaschool Hoograven heeft een actieve MR die in totaal 6 leden telt. De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen: de personeelsgeleding (2 leden) en de oudergeleding (4 leden). Ongeveer 6 keer per jaar voert de raad overleg met de directeur van de school.

De MR bestaat uit ouders en uit personeelsleden van de Da Costa School, ieder met zijn eigen taken en verantwoordelijkheden. Als vertegenwoordigers van de ouders kunnen we ons voorstellen dat er bepaalde dingen zijn die je wel eens besproken zou willen zien. Wanneer je ons een e-mail stuurt (mr@dchu.nl) zullen wij je zo snel mogelijk proberen te antwoorden. Ook als je (nog) geen kinderen op school hebt zitten mag je ons gerust benaderen. We kunnen ons voorstellen dat je misschien eens met ouders wilt praten over de Da CostaSchool voordat je een schoolkeuze maakt. Stuur een e-mail naar mr@dchu.nl en we zullen z.s.m. contact met je opnemen.

Rol van de Medezeggenschapsraad

De MR heeft te maken met verschillende bevoegdheden. De bevoegd­heden van de MR bestaan onder meer uit een instemmings- en een adviesbevoegdheid. Het schoolbestuur heeft instemming van de MR nodig als het gaat om bijvoorbeeld de vaststelling of wijziging van het schoolplan met daarin vastgelegd het personeelsbeleid. Bij aangelegenheden die gevolgen hebben voor het personeel, zoals aanstelling, benoeming en ontslag, is instemming nodig van het personeelsdeel en heeft de oudergeleding een advies­bevoegdheid. Bij zaken die rechtstreeks ouders en/of leerlingen aangaan, zoals een fusie, heeft het bevoegd gezag de instemming nodig van de oudergeleding en heeft het personeelsdeel een adviesbevoegdheid.

Dat zijn:

Personeelsdeel

 • het personeelsbeleidsplan
 • het formatieplan
 • beleid op het gebied van beoordeling en beloning
 • het werkreglement
 • de taakverdeling resp. taakbelasting

Oudergeleding

 • verandering van de grondslag van de school
 • fusies
 • vergaande onderwijskundige projecten

Daar waar het personeelsdeel van de MR instemmingsbevoegdheid heeft, heeft de oudergeleding van de MR adviesbevoegdheid.

Adviesbevoegdheid MR

De MR heeft verder adviesbevoegdheid over de bestemming van (financiële) middelen.

Recht op informatieverschaffing

Daarnaast kan de MR een beroep doen op haar recht op informatie­verschaffing en initiatiefrecht. Het recht op informatieverschaffing houdt een verplichting voor het bestuur in ervoor te zorgen dat de MR voldoende geïnformeerd wordt over het gevoerde beleid, waar­onder het personele en financiële beleid. Ook moet de MR geïnformeerd worden over de beleidsvoornemens.

Initiatiefrecht

Door gebruik te maken van het initiatiefrecht kan de MR op eigen initiatief voorstellen doen aan het bevoegd gezag.

Gelijke behandeling

Ten slotte heeft de MR als taak het waken voor discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling van de werknemers en de inschakeling van gehandicapten en allochtonen.

MR/GMR

De school is binnen de PCOU verbonden aan een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De Da Costaschool Hoograven wordt geïnformeerd over hetgeen in de GMR plaatsvindt. De afzonderlijke medezeggenschapsraden hebben de instemming- en adviesbevoegdheden die betrekking hebben op schooloverstijgend beleid overgedragen aan deze GMR.

Welk doel heeft de MR

De MR stelt zichzelf steeds een doel waar dan vervolgens aan gewerkt wordt. Het kan zijn dat een doel binnen een jaar gehaald wordt, het kan ook zijn dat het veel langer duurt. Als het ene doel gehaald is wordt er weer een nieuw doel gesteld.
Tijdens het hele jaar wordt er door de MR gewerkt aan de vooraf vastgestelde doelen.
Overige onderwerpen die in de MR besproken moeten worden zijn:

 • continu rooster, naschoolse, voorschoolse opvang
 • schoolzwemmen
 • ouderraad, ouderbijdrage
 • hoogte bijdrage schoolreisje
 • rapport
 • onderhoudsplan
 • beleid voor de toekomst

De MR vergadert gedurende het schooljaar 2023-2024 op:

 • Dinsdag 12 september 2023
 • Dinsdag 14 november 2023
 • Dinsdag 16 januari 2024
 • Dinsdag 5 maart 2024
 • Dinsdag 28 mei 2024