Kort of langdurig verlof voor uw kind(eren)

Ieder schooljaar krijgt de directeur verzoeken van ouders om kort of langdurig verlof voor hun kind(eren). Schoolkinderen vallen onder een wet, de zogenaamde Leerplichtwet. Deze wet verplicht leerlingen vanaf 5 jaar naar school te gaan.

Er is een aantal redenen om toch extra verlof toe te staan. Dat is als er sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’. In dit soort situaties kunt u verlof aanvragen bij de directeur van de school. Voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:

  • Ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten
  • Huwelijk van bloed- of aanverwanten
  • Huwelijksjubileum
  • Verhuizing van het gezin

U kunt verlof aanvragen via ons ouderportaal ‘social schools’.

Er zijn wel andere situaties waarin u extra verlof kunt krijgen, bijvoorbeeld als u in verband met uw werk niet in de reguliere vakanties vrij kunt krijgen. U heeft hiervoor dan een verklaring van uw werkgever nodig.

In de eerste twee weken na de zomervakantie kan geen verlof worden gegeven. Dit is een te belangrijke periode voor de kinderen. Vakantieverlenging is dus niet mogelijk! Ook voor de zomervakantie is het niet toegestaan om eerder te vertrekken. Bij ongeoorloofd verzuim heeft de school een meldingsplicht bij de gemeente. In ieder geval moeten alle verlofaanvragen goedgekeurd worden door de directeur van de school.

Meer informatie over de leerplicht kunt u opvragen bij de directie van de school.